Thái Dương Limousine
Chào Mừng Bạn Đến Với Thái Dương Limousine

Chương trình hưởng ứng lễ hội hoa Đà Lạt – Gương mặt tiêu biểu

237

Đây là một hoạt động hưởng ứng lễ hội hoa Đà Lạt nhằm tôn vinh những gương mặt xuất sắc trong hoạt động, công tác đoàn thể, kinh doanh, giúp ích cho xã hội, môi trường…

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Việc bình chọn 120 gương cá nhân điển hình tiêu biểu là nhằm tạo động lực để các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống thành phố anh hùng, phát huy mọi nguồn lực xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh và thân thiện.

– Việc biểu dương và tôn vinh những gương cá nhân điển hình tiêu biểu là nhằm để phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở các phường, xã, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

– Các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, phường, xã và các khu dân cư cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên phấn đấu thi đua để được đề cử, bình chọn những gương cá nhân điển hình tiêu biểu nhất.

– Việc giới thiệu, đề cử, bình xét các gương cá nhân điển hình tiêu biểu phải công khai, dân chủ, chính xác và bảo đảm đúng các tiêu chí đề ra.

II. TIÊU CHUẨN GƯƠNG CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU:

1. Tiêu chuẩn chung:

Bản thân và gia đình người được biểu dương phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; không vi phạm bất cứ quy định nào của tổ chức Đảng, đoàn thể, nội quy, quy chế, quy ước của cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư trong quá trình làm việc và sinh hoạt nơi cư trú; gia đinh đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục trong giai đoạn 2008 – 2013.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

(Gương điển hình tiêu biểu phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung trước khi xét đến các tiêu chuẩn cụ thể)

a- Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu: là người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (các cấp) liên tục từ năm 2009 đến 2012 và có nhiều thành tích trong 9 tháng đầu năm 2013; và được các cấp, các ngành khen thưởng với hình thức cao nhất hoặc đạt cao nhất trong các kỳ thi về chuyên môn do các cấp trong ngành tổ chức từ năm 2009 đến nay (nếu là đảng viên phải được đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên kể từ năm 2009 đến nay).

b- Doanh nhân, công nhân, người lao động tiêu biểu: là người có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và được các cấp, các ngành khen thưởng, công nhận trong giai đoạn 2008 – 2013 (nếu là đảng viên được đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên kể từ năm 2009 đến nay).

c- Cán bộ không chuyên trách hoạt động ở các khu dân cư tiêu biểu: là người có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động tại chi bộ, Ban điều hành tổ dân phố, thôn, Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư được các cấp, các ngành khen thưởng từ năm 2009 đến nay (nếu là đảng viên được đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên kể từ năm 2009 đến nay).

d- Cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thì đua yên nước, các cuộc vận động: là người có nhiều thành tích xuất sắc được các cấp ngành khen thưởng, công nhận trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi; trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm… tại các phường, xã, khu dân cư trong giai đoạn 2008 – 2013 (nếu là đảng viên được đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên kể từ năm 2009 đến nay).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG BÌNH CHỌN:

1. Các phường, xã: (56 gương điển hình)

1.l Cán bộ không chuyên trách tiêu biểu hoạt động trong tổ chức Đảng, Ban điều hành tổ dân phố, thôn, Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư: mỗi phường, xã chọn 01 gương điển hình (toàn thành phố có 16 gương điển hình).

1.2 Cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi: mỗi phường xã chọn 01 gương điển hình (toàn thành phố có 16 gương điển hình).

1.3 Cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: mỗi phường, xã chọn 01 gương điển hình (toàn thành phố có 16 gương điển hình).

1.4 Cá nhân tiêu biểu trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường: toàn thành phố chọn 01 gương điển hỉnh.

1.5 Cá nhân tiêu biểu trong hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”: toàn thành phố chọn 01 gưong điển hình.

1.6 Cá nhân ticu biổu trong hoại động “vì người nghèo”: toàn thành phố chọn 01 gương điển hình.

1.7 Cá nhân tiêu biểu trong hoạt động “nhân đạo – từ thiện”: toàn thành phố chọn 01 gương điển hình.

1.8 Cá nhân tiêu biểu là người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính mình: toàn thành phố chọn 01 gương điển hình.

1.9 Cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách tiêu biểu phường, xã: toàn TP chọn 3 gương điển hình:

+ Khối Đảng: 01 gương điển hình.

+ Khối Chính quyền: 01 gương điển hình.

+ Khối Mặt trận và các đoàn thể: 01 gương điển hình.

2. Cán bộ, công chức, viên chức TP: (4 gương điển hình)

2.1 Khối Đảng và TTBDCT TP: chọn 01 gương điển hình.

2.2 Khối chính quyền: chọn 02 gương điển hình (hành chính 01, sự nghiệp 01).

2.3 Khối Mặt trận và các đoàn thể: chọn 01 gương điển hình.

3. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội TP: (23 gương điển hình)

3.1 Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội Nông dân; Thành Đoàn; Hội LHPN; Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Hội Khuyến học: mỗi tổ chức chọn 01 gương điển hình là cán bộ cơ sở, khu dân cư.

3.2 Các tổ chức người Khuyết tật: chọn 01 gương điển hình là cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong vượt qua số phận rũi ro, vươn lên trong cuộc sống.

3.3 Đối tượng chuyên biệt của Mặt trận: chọn 06 gương điển hình (05 chức sắc các tôn giáo; 01 dân tộc thiểu số bản địa).

3.4 Liên đoàn lao động; Hội Nông dân; Hội LHPN; Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Hội Khuyến học: mỗi tổ chức chọn 01 gương điển hình là hội viên, đoàn viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các đoàn thể, tổ chức xã hội.

4. Lực lượng vũ trang TP: (05 gương điến hình)

4.1 Công an: chọn 03 gương điển hình (01 cán bộ, chiến sĩ; 01 bảo vệ dân phố; 01 là người dân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm).

4.2 Quân sự: chọn 02 gương điển hình (01 cán bộ, chiến sĩ; 01 dân quân).

5. Ngành Giáo dục TP: (05 gương điển hình)

+ Giáo viên Mần non: chọn 01 gương điển hình.

+ Giáo viên Tiểu học: chọn 01 gương điển hình.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: chọn 01 gương điển hình.

+ Giáo viên Trung học phổ Ihông: chọn 01 gương điển hình.

+ Cán bộ quản lý giáo dục: chọn 01 gương điển hình.

6. Ngành Y tế TP: (02 gương điển hình)

+ Cấp thành phố: Chọn 01 gương điển hình là cán bộ, viên chức trong ngành.

+ Cấp phường, xã: Chọn 01 gương điển hình là cán bộ, viên chức trong ngành.

7. Doanh nghiệp, công nhân, người lao động: (12 gương điển hình)

7.1 Doanh nghiệp Nhà nước: chọn 02 gương điển hình (01 gương là cán bộ quản lý, 01 gương là công nhân lao động).

7.2 Công ty cổ phần, doanh nghiệp ngoài nhà nước (kể cả các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn), hợp tác xã: chọn 05 gương điển hình là người quản lý doanh nghiệp và 05 gương điển hình là công nhân, người lao động.

8. Văn nghệ sĩ, nhà khoa học: (03 gương điển hình)

+ Nhạc sĩ: chọn 01 gương điển hình.

+ Họa sĩ: chọn 01 gương điển hình.

+ Nhà khoa học: chọn 01 gương điển hình.

9. Công dân trẻ: (10 gương điển hình)

9.1 Học sinh xuất sắc toàn diện: chọn 03 gương điển hình (cấp I: 01; cấp II: 01; cấp III: 01).

9.2 Sinh viên xuất sắc toàn diện: chọn 01 gương điển hình.

9.3 Vận động viên trẻ xuất sắc: chọn 01 gương điển hình.

9.4 Tuổi trẻ dũng cảm: chọn 01 gương điển hình.

9.5 Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi: chọn 01 gương điển hình.

9.6 Học sinh khuyết tật nghèo, vượt khó: chọn 01 gương điển hình.

9.7 Cán bộ đoàn, hội, đội tiêu biểu: chọn 01 gương điển hình.

9.8 Giáo viên trẻ xuất sắc tiêu biểu: chọn 01 gương điển hình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm bình chọn gương điển hình:

– Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ, công chức khối Đảng và TTBDCT TP; và khối Đảng các phường, xã.

– Phòng Văn hóa – Thông tin TP chủ trì và phối hợp với Ban Tuvên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm chọn 03 gương điển hình là cá nhân tiêu biểu trong giới văn nghệ sĩ, nhà khoa học.

– Phòng Nội vụ Thành phố chịu trách nhiệm chọn 03 gương điển hình là cán bộ, công chức, viên chức khối Chính quyền TP (02); và các phường, xã (01).

– Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phối hợp với các đoàn thể Thành phố chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ, công chức các cơ quan MT và các đoàn thể TP (01); và cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách khối MT, đoàn thể các phường, xã (01).

– Mặt trận Tổ quốc TP chủ trì và phối hợp với Ban dân vận Thành ủy chịu trách nhiệm, chọn 06 gương điển hình là chức sắc các tôn giáo (5); dân tộc thiểu số (1).

– Mặt trận Tổ quốc TP chủ trì và phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH TP, Hội Người khuyết tật TP, Hội Người mù TP chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là người khuyết tật vượt khó (1); người hoạt động “vì người nghèo” (1).

– Mặt trận Tổ quốc TP chủ trì và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP chịu trách nhiệm chọn 02 gương cá nhân điển hình là cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo – từ thiện (1); người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính mình (l).

– Mặt trận Tổ quốc TP chịu trách nhiệm chọn 01 gương điển hình là cán bộ MT, khu dân cư.

– Liên đoàn lao động TP chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Công đoàn cơ sở (1); đoàn viên (1).

– Liên đoàn lao độnng chủ trì và phối hợp với Phòng Kinh tế TP, Hội Nông dân TP chịu trách nhiệm chọn 12 gương điển hình trong doanh nghiệp, hợp tác xã, công nhân, người lao động.

– Hội Nông dân chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); và hội viên (1).

– Thành Đoàn chịu trách nhiệm chọn 11 gương điển hình là cán bộ Đoàn cơ sở, khu dân cư (1); và công dân trẻ TP (10).

– Hội LHPN chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); và hội viên (1).

– Hội Cựu chiến binh chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); và hội viên (1).

– Hội Chữ thập đỏ chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); hội viên (1).

– Hội Người cao tuổi chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); và hội viên (1).

– Hội Khuyến học chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ Hội cơ sở, khu dân cư (1); và hội viên (1).

– Công an Thành phố chịu trách nhiệm chọn 03 gương điển hình là cán bộ, chiến sĩ (1); và bảo vệ dân phố (1); người dân tham gia phòng, chống tội phạm (01).

– Ban Chỉ huy Quân sự TP chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ, chiến sĩ (1); và dân quân (1).

– Phòng Giáo dục TP chịu trách nhiệm chọn 05 gương điển hình là cán bộ quản lý (1); và giáo viên (4).

– Trung tâm Y tế TP chịu trách nhiệm chọn 02 gương điển hình là cán bộ, viên chức trong ngành TP (1); phường, xã (1).

– Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội TP chịu trách nhiệm chọn 01 gương điển hình là người dân trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

– UBND mỗi phường, xã chủ trì và phối hợp với MT, đoàn thể dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy chịu trách nhiệm chọn 03 gương điển hình là cán bộ không chuyên trách hoạt động ở khu dân cư (1); sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi (1); cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” (1); và mỗi phường, xã đề cử 4 gương điển hình là cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách công tác tại phường, xã: công tác Đảng (01); công tác chính quyền (01); công tác MT, đoàn thể (01); Phong trào Xanh- sạch-đẹp, bảo vệ môi trường (1); để thành phố xét chọn 4 gương điển hình.

* Các Cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chọn gương cá nhân điển hình tiêu biểu xây dựng kế hoạch, triển khai bình chọn, lập hồ sơ xét chọn gửi về BTT ủy ban MTTQ Thanh phố chậm nhất ngày 20/10/2013.

Hồ sơ gồm:

+ Biên bản hội nghị thống nhất bình chọn;

+ Danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của cá nhân gương điển hình.

* Ban thường trực UBMTTQ TP tập hợp hồ sơ, trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ TP và các cơ quan, đoàn thể liên quan trước khi trình ra Hội đồng xét chọn TP.

2. Hội đồng xét chọn 120 gương điển hình tiêu biểu TP:

Hội đồng thi đua-khen thưởng TP là Hội đồng xét chọn và báo cáo Bạn chỉ đạo kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển TP quyết định.

BTT UBMTTQ TP lập danh sách chính thức 120 gương cá nhân điển hình tiêu biểu gởi Ban tổ chức lễ kỷ niệm và UBND TP ra quyết định công nhận, khen thưởng (chậm nhất ngày 30/11/2013).

3. Hội nghị biểu dưong:

Hội nghị biểu dương, tôn vinh 120 gương điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân sẽ tiến hành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố trong tuần lễ kỷ niệm (có kịch bản chi tiết khi tiến hành hội nghị)./

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Lưu ý sau khi nhận xét

Trang web chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.Mọi thứ rất an toàn, nhưng bạn có thể từ chối nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm